Tantra, ako duchovný prúd a metóda, sa počas tisícročí rozvinula do rozvinula do viacerých smerov a podôb. Pôvodnejších nezávislejších – budhistických, hinduistických, atď. Ak sa ňou začne zaoberať súčasný človek, navyše z iného svetadiela, môže sa mu zdať dosť mnohoraká, ťažko zrozumiteľná a tajomná. 

Sčasti je to tak aj preto, že ju tvorili mudrci a jogíni tak, aby bola chránená pred prístupom nezrelých ľudí, ktorých nepochopenie a nesprávne praktikovanie by ju ako náuku znehodnocovalo. A sčasti preto, aby adept prejavil záujem a samostatnú iniciatívu a snažil sa aj cez námahu a prekážky prenikať do podstaty a praxe. Potom si viac váži a lepšie 'uchopuje' výsledky. Tantra je akoby 'zakódovaná' do symbolov a tajných významov, lebo aj v samotnej Indii bola a je mnohými inými duchovnými smermi odsudzovaná a považovaná za niečo temné, zblúdené a sektárske. Jej radikálne ponímanie búra mnohé schémy organizovaných náboženstiev a morálne predsudky. 

Komplexné pozitívne ponímanie Tantry

Ak sa zameriavame na tie pôvodné základné jednoduché pojmy a metódy, spoločné pre väčšinu smerov Tantry, môžeme vypozorovať niečo, čo by sa dalo nazvať základné, až 'esenciálne' a komplexné pozitívne myslenie a prístup.

Zopakujme si zjednodušeným jazykom niektoré základné pojmy, z ktorých to vyplýva: Za podstatu vesmíru a života sa považuje absolútne nestvorené Vedomie, v pôvodnej Tantre nazývané Šiva, v budhistických tantrách ako nestvorená čistá Budhova myseľ, alebo 'telo pravdy' (dharmakája). Toto Vedomie je v neustálom tesnom spojení so svojou tvorivou oživujúcou energiou (pôvodne Šakti, potom sa pridali ďalšie názvy ako zosobnenia božskej ženskej polarity). Extatickým spojením Šivu a Šakti vzniká vesmírny 'tanec' tvorivých energií, z ktorých sa rodí všetko stvorenie, akoby 'tkané' (jeden význam pojmu tantra) z jedného pôvodného svetla vedomia a oživujúcich síl (rôzne podoby jednej Šakti), na všetkých úrovniach. Teda podstata sveta a živých bytostí je "božská", a menej či viac uvedomele sa nachádza v každej živej bytosti. A v tom vidím prvé 'esenciálne' pozitívne ponímanie. Mení to celkový pohľad na oceňovanie seba aj ostatných.

Premeny ponímania hodnôt

Bežne je vedomie a prežívanie človeka v stave, že sa stotožňuje so svojím telom a s predstavou seba ako osobnosti s menom, vlastnosťami, postavením a rolou v spoločnosti, s nejakými výsledkami, vlastníctvom... atď. Tomuto typu 'nastavenia' mysle sa hovorí (v tantrickom ponímaní, aj v iných smeroch) ego, alebo ego-myseľ. Každý to väčšinou dobre pozná, a aj tie rôzne napäté a nepríjemné negatívne a neurotické pocity a hnutia, ktoré nám ego-myseľ spôsobuje. V takej mysli je vlastne človek akoby izolovaný v sebe od okolitého sveta a života, čo vyvoláva pocity samoty, prázdnoty, strachu, často menejcennosti a podobne, ako výrazy oddelenosti od sveta. Potom v ňom automaticky vzniká sklon pripútavať sa k niečomu potrebnému a príjemnému a, naopak, unikať niečomu ohrozujúcemu nepríjemnému alebo útočiť proti tomu, a ostatné ignorovať. Človek má potrebu stále 'riešiť' menejcennosť (alebo ohrozenie 'sebadôležitosti') posudzovaním, robením zo seba lepšieho (predstieraním, súbojmi, predvádzaním sa) a kritizovaním a spochybňovaním iných (prípadne aj seba). To všetko vyvoláva stres, negatívne prežívanie a tzv. 'víry a vlny mysle', ktoré sú rušivou prekážkou čistého vnímania a vnútorného pokoja a harmónie. Práve preto prvou a základnou úlohou duchovných metód (tantra, joga, meditácie) je utíšenie týchto vírov a rušivých hnutí mysle, a obnovenie pokojnej sústredenej živej pozornosti. Nedá sa to však, ak sa človek 'drží' svojej predstavy ega, ktorá to všetko spôsobuje.

Prebudená myseľ

Tu je práve to možné 'riešenie' problému izolácie, pripútania a odporu, podceňovania seba a súťaživého posudzovania všetkého, vyvolávaného egom. V Tantre je podstatou každej živej bytosti božské vedomie a životná energia na rôznych úrovniach prejavu, a to je vnútornou hodnotou a ocenením, 'zbožštením' seba aj iných. Ak je všetko z jedného Vedomia a Života, potom by nám mal byť prirodzený pocit jednoty a spolunáležitosti so všetkým (rozšírenie vedomia presahujúce telo a osobnosť), čo je opakom samoty a prázdnoty. Nestačí teda iba potláčať zlé vlastnosti a neurózy a snažiť sa pestovať v sebe dobré. Je dôležité zmeniť aj celkové ponímanie sveta a seba, potom prežívanie jednoty a dobroprajnosti voči životu vzniká automaticky.

K tejto premene a oslobodzujúcej očiste aj na hlbšej úrovni pomáhajú praktické cvičenia, vizualizácie a meditácie v Tantre, rovnako aj partnerské rituály.

Mandaly a očista

Úrovne vesmíru a kvality a zloženia energií božského vedomia sa v tantrických meditáciách zobrazujú ako mandaly. Maľované, tvorené z farebného piesku, alebo vizualizované v živej predstavivosti. Aj telo človeka a jeho životné energie a úrovne vedomia, ich dráhy a centrá v jemnohmotnom energetickom tele, sú ponímané ako 'vnútorná mandala'.

Podstata podôb energií vedomia, z ktorých je zložená 'mandala' jemnohmotného tela, je pôvodne čisté božské vedomie a životná sila. Až spôsobom myslenia a prístupov k životu (ego, klamy, sebecké sklony, závislosti a následné karmy) vznikajú v dráhach a centrách 'nečistoty' a nánosy, negatívne energie a bloky. Preto všetky jogové cvičenia a meditácie vedú najprv k očiste, spriechodneniu, vyváženiu, prebúdzaniu a rozprúdeniu energetických dráh a centier. Potom k 'presvetleniu' bdelou pozornosťou čistého vedomia, a k oživeniu a premieňaniu prebudenou esenciou sexuálnej energie (ženská bohyňa, kundalini Šakti). Cvičenia jogy, ako rozvoj nesebeckých dobrých vlastností, polohy, dýchania, krije, mudry, bandhy, vizualizácie, meditácie... atď., sú vlastne pôvodne tantrické metódy očisty, prebúdzania a premieňania energetického tela a mysle človeka. Aj to spájanie slnečnej a mesačnej energie (ha-tha), horného 'mužského' pólu vedomia a spodného 'ženského' pólu energie, ktoré prebúdza stavy vedomia a osvietenia (kundalini joga, krija joga, laja joga, atď.) sú pôvodne tantrické metódy. Napokon aj všetky meditačné obrazce (jantry, mandaly), znázorňujúce zloženie síl vesmíru, aj duševných síl v človeku, a zvukové vibrácie hlások (mantry), považované za podoby a "vtelenia" božskej tvorivej energie, používané na jej prebúdzanie a smerovanie, pochádzajú z tantrickej praxe.

Tantrická mandala

V praxi meditácie o mandale sa v rôznych tantrických smeroch vykonávajú pomerne zložité vizualizácie a meditácie. V zjednodušenej skratke sa sféry a sily vesmíru, zobrazované mandalou (rituálne posväcovanou), považujú za božskú čistú sféru, a bytosti v nej sídliace (vizualizované, vzývané) za podoby božstva. Majú rôzne mená a vlastnosti, ako zosobnenia božských síl a kvalít. Meditujúci ich vyvoláva, uctieva, potom sa s nimi stotožňuje, a nakoniec akoby sa nimi sám stával. To ho očisťuje a prebúdza v ňom božské kvality a žiarivosť.

V tom sa dá tiež vidieť 'esenciálna pozitívnosť': sféry a sily vesmíru (aj človeka) sú v základe božské. Očistou a meditatívnym splývaním s nimi, potom aj človek nadobúda svoj pôvodne božský stav. V partnerských rituáloch sú princípy meditácie s mandalou podobné. 

Pojem a joga božstiev

Božstvá v tantrických meditáciách a vizualizáciách mandaly sú špecifickým pojmom tantier. Sú chápané inak ako bežne v iných náboženstvách, čo môže nezasvätených mýliť. Približne vyjadrené, sú myslené ako zosobnenia vlastností a kvalít pôvodného božského Vedomia a jeho tvorivej sily. Meditujúci ich vizualizuje v mandale, vonkajšej alebo svojho (alebo partnerkinho) jemného energetického tela, a teda sú tvorené akoby zo sily jeho mysle. Ale podľa tantry celý vesmír a aj myseľ človeka má božskú podstatu, a keď človek vytvára takúto živú predstavu božskej podoby, aj ona vzniká z tej podstaty jeho mysle. Potom, keď o nej medituje, uctieva a vzýva ju, tak pôvodné vesmírne božstvo (jeho aspekt zobrazovaný tou predstavou) sa spojí s božskou podstatou v tej predstave a akoby do nej 'vstúpi'... Tým sa predstava stáva oživená, prebudená, tá božská kvalita je v nej sprítomnená. Potom si meditujúci predstavuje, že do tej vchádza podoby, alebo ju nechá napr. rozplynúť v žiarivom svetle a vplynúť do seba, a tak sa sám stáva tým božstvom, ktorého sila a kvalita ho prežiaruje, očisťuje, zbožšťuje. V tom sa dá tiež vidieť 'esenciálna pozitívnosť' praktických metód tantry – v komplexnom prebúdzaní a presvetľovaní mysle aj energetického tela takzvanou 'jogou božstiev'.

Na vizualizáciu sa používa predstava božskej podoby, potom písmeno či hláska mantry, a jantra. Mantra –buď len ako zvuková vibrácia hlásky, alebo aj význam slov – je vyjadrením aj vtelením niektorej kvality božskej sily vedomia. Jej vedome prežívaným vyslovovaním sa jogín napája na božskú silu. Ale mantru treba prebudiť, oživiť uvedomením (mantra čaitanja). Jantra je geometrický obrazec, alebo nejaká podoba, symbolicky vyjadrujúca niektoré sily vedomia, alebo "božstvo", slúžiaca na sústredenie pozornosti na zobrazované božstvo, alebo kvalitu. Jedna vec je absolútne vesmírne Vedomie v spojení so svojou tvorivou Silou (Šiva-Šakti), druhá sú jeho mnohoraké podoby prejavu. Vizualizované 'tantrické božstvá' sú ako zosobnenia psychických síl a kvalít božského vedomia v človeku (v 'mandale energetického tela'). Každé energetické centrum (čakra) má svoje božstvo symbolicky znázorňujúce jeho sily a kvality. Ak človek nad nimi medituje, akoby sa s nimi spájal a prebúdzal ich v sebe a seba nimi premieňal, očisťoval, stával sa nimi. To je približne princíp individuálnej praxe meditatívnej premeny a prebúdzania čistých božských kvalít. V partnerskom spojení sa potom meditatívne uctieva božská podstata v partnerovi navzájom, a obaja uctievajú prebúdzanú esenciu sexuálnej energie a orgazmu, a jej vyššie hladiny lásky a blaha, ako prejavy božskej tvorivej sily vedomia.

V tom je opäť tá 'esenciálna pozitívnosť' ponímania: základné podstaty a sily tela, energií, mysle a duše sú božské, len ich treba očistiť (od ega a jeho 'nánosov'), prebudiť, oslobodiť. Nič sa neodsudzuje, nekritizuje, nemoralizuje. V iných všeobecnejších náboženských smeroch sa sex mimo formálneho manželstva považuje za niečo zlé, hriešne a podobne, akoby to nebolo 'božie stvorenie'. Človek potom v sebe mnohé pohnútky potláča a môžu v ňom vznikať napätia, neurózy a zlé pocity. Alebo si spôsoby sexu v rozpore s pravidlami svojho náboženstva dopraje a potom má pocity viny, strach, výčitky svedomia... Takéto negatívne energie a disharmónia sú prejavmi spútaného vedomia. Západné ponímanie náboženstva však nevysvetľuje prečo je to 'zlé'...

Tantrické ponímanie vysvetľuje otázku sexuality jasnejšie. Nezaoberá sa tým, či je nejaký sex nemorálny, alebo nie, ale dôležitý je samotným postoj k sexu – pri akom prístupe a v čom škodí, a pri akom prospieva a povznáša, oslobodzuje. Samotná sexuálny energia je 'dobrá', pozitívna, oživujúca. Ak je však spájaná so sklonmi ega, chtivou túžbou, manipuláciou, predstieraním a používaním partnera pre sebauspokojovanie (alebo nechaním sa zneužívať), a nekontrolovaným pôžitkárstvom, tak plytvá drahocennými pozitívnymi životnými silami, oslabujú sa telesné orgány, otupujú emócie a myseľ, a vznikajú pripútanosti, vnútorný nepokoj, rozorvanosť, atď. To sú negatívne, nízke vibrácie a rušivé prvky pre meditáciu, pokoj a harmóniu duše a duchovné prebudenie, prežívanie božskej podstaty. Ak je však tá istá esencia sexuálnej energie, spojená s vyššími hladinami citu a vedomia, vnútorne udržiavaná (tantrickými technikami) a usmerňovaná do duševných a duchovných úrovní, môže prebúdzať lásku a prežívanie spojenia s jednotou života a duchovné osvietenie. "Tan-tra" = rozšírenie vedomia, oslobodenie síl života. Zjednodušene, tá istá sexuálna sila môže 'škodiť' alebo prospievať, záleží od prístupu. Môže spôsobiť aj pripútanosť a zaslepenie (keď je spájaná so sklonmi ega), aj slobodu, blaho a silu, cítenie a poznanie.

Partnerské meditácie a rituály

Bežný človek našej 'západnej' kultúry a spôsobov myslenia asi nebude mať chuť učiť sa zložité pojmy a podrobnosti cvičení. Ale to základné pozitívne ponímanie a niektoré zjednodušené spôsoby praxe (s pochopením a zvládaním princípov), môžu byť veľkým obohatením života. Citového, sexuálneho, partnerského, aj duchovného...

Postupnosť praxe v páre je taká, že najprv sa každý pripravuje a očisťuje individuálne. Sem patrí aj napr. čistá strava, rozvíjanie pozitívnych citov a postojov, rôzne jogové cvičenia (polohy, dýchania, krije, mudry, meditácie), a tiež učenie sa vedome "narábať" so svojou sexuálnou energiou a zvnútorňovaním orgazmu. Tým všetkým sa očisťujú aj dráhy a centrá energie vedomia. Rozvíjaním láskavosti, súcitu, meditovaním a stišovaním, "trénovaním" pozornosti, sa zase očisťuje myseľ aj podvedomie.

Ďalšou možnosťou očistnej prípravy je meditácia s mandalou, ktorá zobrazuje tvorivé sily vesmíru. Nakoniec je celý vesmír vizualizovaný ako "čistý nebeský priestor" a bytosti a javy v ňom ako "podoby božstva". Potom meditácie s mandalou energetického tela človeka, jantrami, mantrami, dýchaním, vizualizovaním božstiev, spájanie s nimi a tým prebúdzanie, očista, premieňanie sa. A "trénuje" sa aj prebúdzanie a schopnosť vedome usmerňovať svoju sexuálnu energiu, uvolňovať bloky, atď.

Po takejto očiste a príprave sa môžu robiť tantrické rituály v páre. Aj v nich sa v pôvodných formách rituálu (indických) robí meditácia s mandalou. Partner aj v partnerke môže vizualizovať božstvá v centrách mandaly, prebúdzať a uctievať ich, a nakoniec ju celú vníma a uctieva ako vtelenie božskej Šakti. A ona jeho ako vtelenie Šivu (v budhistickej tantre môžu mať tie božstvá iné mená, ale približne rovnaký význam).

Partneri si prejavujú pozornosť, láskavosť, otvorenosť, nežnosti. Ich meditatívnym spájaním sa akoby prevádza na ľudskú úroveň kozmické spojenie mužského a ženského princípu. Pomaly pokojne sa sústreďujú na vedomé prežívanie síl prebúdzaných tým spojením. Stupňujúce vzrušenie a prichádzajúci orgazmus udržujú vo vnútornom prúdení bez vybitia tou uvoľnenou bdelou pozornosťou bez chtivosti, vyžarovaním lásky, spomaľovaním pohybu, dychu, stišovaním mysle, uctievajúc v ňom jemnú mystickú tvorivú silu života. Tým sa orgazmus postupne rozplýva do súvislého prehlbujúceho sa extatického plynutia, ktoré prúdi medzi partnermi a prebúdza v nich vyššie úrovne prežívania a vedomia. Energetické centrá "vnútornej mandaly" sú tým otvárané a ožívajú v nich duchovné sily a schopnosti. To vyvoláva zmenený stav vedomia, rozplývajú sa hranice obmedzujúcej mysle ega, prestáva vnímanie času a okolia. Otvára sa prístup k vyšším úrovniam zjasneného rozširujúceho sa vedomia. Partnerov obklopí posilňujúce pole pozitívnej energie a mystickej lásky, v ktorej splývajú navzájom a aj so všetkým vo vesmíre, zladení s večným tancom života a tvorenia...

Cieľom všetkých rituálov je základný princíp tantry – prekonanie obmedzenej predstavy a mysle ega, prebudenie jemnej ohnivej sily a vyšších úrovní lásky a jednoty so životom, rozšírenie vedomia a napojenie na všetko prestupujúci priestor prvotnej energie, múdrosti a blaha.

To sú tie najpozitívnejšie pojmy, prospievajúce aj telesnému a citovému životu, duchovnému rozvoju a prebudeniu človeka...