Tantry, ktoré vznikli už v dávnej minulosti, sú rozsiahle spisy a filozofické texty, vysvetľujúce podstatu života a vesmíru. Ponúkajú rôzne spôsoby ponímania sveta a praktické návody na cvičenia a metódy duchovnej transformácie. 

V spisoch Tantier boh Šiva často vysvetľuje učenie tantrických metód svojej partnerke bohyni Šakti, alebo prináša mudrcom učenia jogy, ktoré pochádzajú z Tantier. Ako sme hlbšie vysvetlili už v predchádzajúcom čísle, samotný pojem "tantra" má viac významov. Jedným je "tkanivo, pradivo, kontinuita, podstata", čo v prenesenom význame znamená, že celý vesmír je tvorený ako vzájomne prepojená sieť "utkaná" z energií vedomia, ktoré vznikajú neustálym extatickým spojením boha Šivu, ako absolútneho Vedomia, a bohyne Šakti, ako jeho tvoriacej a oživujúcej sily. Aj ľudské telo je v Tantrách popisované rovnako – je tvorené a oživované sieťou jemných energetických dráh a centier, ktorých celok sa nazýva "vnútorná mandala", a tá je základom pre tantrické cvičenia a meditácie. Ďalším významom slova tantra je spojenie slov "tanoti" - rozšírenie, expanzia, a "trajaté" - oslobodenie, alebo ochraňovať, čistiť. Je to myslené ako rozšírenie, expanzia vedomia a oslobodenie, očista životných síl. Metódy, popisované v Tantrách, majú viesť práve k tomuto rozšíreniu a oslobodeniu vedomia. Dnes však väčšina ľudí vníma učenie Tantry len v súvislosti so sexom. Je to len približná pravda. Aj keď životné sily, s ktorými sa v Tantre pracuje, sú priamo spojené aj so sexuálnymi energiami, konečný cieľ je mystický – je ním osvietenie a oslobodenie duše. Prax sexuálneho spojenia partnerov je len jednou súčasťou tantrickej praxe. Základné princípy solárnej a lunárnej energie v jemnom energetickom tele človeka, mužského a ženského pólu a účinkov ich spájania, sme v základných pojmoch popísali v predošlom článku. Teraz sa budeme venovať niektorým praktickým predpokladom, spôsobom a efektom tantrického učenia. 

Spútané a slobodné vedomie

Samotný pojem tan-tra (rozšírenie - oslobodenie) evokuje, že vedomie a energie človeka sú nejako zužované, spútané, zastreté... Samotné božské vedomie Šiva je slobodné, absolútne, presahujúce časopriestor, rovnako aj jeho oživujúca energia Šakti. Aj naše vedomie a tvorivá sila, z ktorých pozostávame, sú pôvodne slobodné. Čo je teda tým zužujúcim a pútajúcim faktorom? Je to stotožnenie sa človeka so svojím telom a predstavou osobného ja - egom, ktoré ho prvotne ohraničuje. Z ega, ktoré nás ovládne, vyplývajú rôzne formy dualistického myslenia a prežívania a všetky následne vznikajúce sklony a vzory mysle: pripútanosť, odpor, posudzovanie, boj, tendencia k vlastníctvu, strach, žiarlivosť, pocity viny či menejcennosti, povyšovanie sa, atď. Všetky tieto emócie potom spôsobujú v našich životoch rôzne napätia, disharmónie, konflikty a negativity, čoho výsledkom sú nízke vibrácie, nečistoty a obmedzenia. Ich prejavovaním potom vznikajú "karmy" - osudové následky a pripútania, spätné pôsobenia, ktoré tiež uväzňujú dušu. K tomu sa ešte pridávajú rôzne životné psychické zranenia a neurózy, potlačené emócie a zážitky, ktoré blokujú časti vedomia a životnej energie, čím ju oslabujú, obmedzujú jej prúdenie a narúšajú našu celistvosť. Napokon, myseľ a prežívanie obmedzujú aj rôzne vplyvy predsudkov, spoločenských noriem, konvencií a sugescií z okolia. Vidíme, že naša myseľ a energia je stále akoby v rôznych pascách a klietkach, a to sme ešte nespomenuli životný štýl, spôsob stravovania, náš zdravotný stav a iné dôležité súčasti nášho bytia, ktoré tiež ovplyvňujú spôsob prúdenia energií v jemnom energetickom tele. 

Očista tela a duše

Prax jogy, aj tantrických cvičení, začína najprv očistou – telesnou aj duševnou. Cesta duševnej očisty znamená oslobodzovanie sa od sebeckých sklonov, rozvíjanie čistej mysle, dobroprajnosti, súcitu, láskavosti, úprimnosti..., ktoré sú základom väčšiny duchovných učení a majú veľký význam. V Tantre nejde len o morálku, ale priamo o praktický účinok. Všetky ušľachtilé emócie a postoje mysle majú totiž priamy vplyv na stav, čistotu a vyváženosť prúdenia životných energií v jemnom energetickom tele človeka. To, čo si pomyslíme a prežívame, to sa hneď odzrkadľuje v našich jemných energiách a vyžaruje navonok, pôsobí svojimi vibráciami na nás, naše okolie i na všetky situácie, ktoré zažívame. Na začiatku tantrickej praxe sa, spolu s procesom duševnej kultivácie, prebúdzajú všetky naše vnútorné sily, prúdia energetickými dráhami a centrami a všetko aktivizujú a oživujú – aj tie nahromadené problémové obsahy a sklony našej mysle. Potom sa môžu vynoriť aj rôzne staré neriešené negativity, začnú zaplavovať myseľ a tvoriť ťažko zvládnuteľné stavy – psychické i fyzické (napr. zdravotné problémy), alebo sa prejavujú tak, že vyžarujú do okolia a priťahujú víry komplikovaných životných situácií. Človek si potom môže pomyslieť, že metóda Tantry mu škodí, pritom však ide len o odzrkadľovanie jeho vlastných nahromadených vnútorných problémov a blokov cez vonkajšie situácie a vzťahy. 


Ego-myseľ verzus čisté vedomie

Je veľmi dôležité neustále si uvedomovať to, na čo sa zameriava naša pozornosť a s čím sa naša myseľ stotožňuje. Ak sa napríklad chytí do osídiel nejakého sklonu ega alebo neurotického vzorca (prežívania a správania), tak to oživí a posilní a nechá sa tým strhnúť. To je práve to pripútanie a obmedzenie vedomia a energie - opak cieľa Tantry. Ak má však naša myseľ stále zameranú bdelú pozornosť na svetlo vedomia a vnútornú podstatu svojej tvorivej energie, tak zotrváva v čistom, pozitívnom a voľnom prúdení, ktorým presvetľuje, rozpúšťa a transformuje akékoľvek sebecké alebo neurotické sklony. Práve toto je dôležité v duševných meditáciách Tantry, aj v praxi tohto učenia, ktorej súčasťou je aj sexuálne spojenie partnerov. Teda v skratke - najprv očisťovanie mysle a kultivovanie pozitívnych emócií, vlastností a vyšších vibrácií, následne potom "liečenie" neuróz, vnútorných negativít a blokov. Dobrým predpokladom, s ktorým sa môže začať aj tantrická prax so sexuálnym spojením, je nestotožňovať sa s obmedzujúcimi pohnútkami "ego-mysle", ale udržiavať bdelú pozornosť v čistom prúdení vedomia a životných síl v prítomnosti.

Princípy tantrickej praxe

V tantrickej praxi sú niektoré základné princípy opačné, alebo odlišné, ako v bežnom živote. Napríklad v bežnom sexuálnom prejavovaní ide o túžbu, pripútanosť, napätie, "naháňanie" rozkoše a orgazmu a vybíjanie tej vzácnej pozitívnej energie. V lepšom prípade je v tom precítenosť a láska, ale aj tá je celkom bežne spájaná s privlastňovaním, žiarlivosťou, a rôznymi manipulačnými stratégiami a neurotickými hrami. To všetko obmedzuje vedomie a energiu, namiesto oslobodzovania. Niekedy sa stane, že dvaja ľudia sú lepšie povahy a tak čistejšie sa zamilujú, potom sú v ich sexuálnom spojení a vzťahu niektoré prvky podobné Tantre. Začnú cítiť euforické povznášajúce prúdenie, na tom druhom vidia tie najkrajšie veci (zbožňovanie), majú rôzne tvorivé pohnútky a pocit, že lásku, ktorou sú naplnení, by chceli rozdávať aj všetkým okolo. Časom však začnú postupne prenikať na povrch sklony a hry ego-mysle (pripútanie sa, strachy, žiarlivosti, boje o moc), rôzne predsudky a neurotické zábrany, čím sa začne to pozitívne prúdenie kaziť. Tento príklad ako funguje zmiešanie čistejších síl vedomia s rušivými obmedzujúcimi prekážkami, môžeme bežne pozorovať v živote. Ešte dôležitejšie je, rozlišovať tieto veci v tantrickej praxi.

Energia orgazmu

Svetskejšie poňatie Tanry je, že sexuálnym spojením sa prebúdza vzrušenie až tesne po hranicu orgazmu a ďalej sa energia orgazmu udržiava bez vybitia, či vyvrcholenia. Sila orgazmu sa vťahuje dovnútra, prúdi telom, energetickými dráhami a centrami, mieša sa medzi partnermi a postupne prehlbuje a predlžuje silu zážitku –otvára vedomie do euforického stavu bez mysle a času, v prítomnosti. Tento spôsob prináša obom partnerom pozitívne prežívanie a pocit naplnenia, posilňovanie, ozdravovanie a regeneráciu organizmu. Takto je učenie Tantry viac ponímané u nás, v západnej kultúre. Muž sa musí učiť zadržiavať ejakuláciu, prebúdzať ženu a zladiť sa s ňou. Žena sa potrebuje naučiť otvoriť a uvoľniť, zbaviť sa zábran a odovzdať sa partnerovi a plynutiu spojenia. Obaja sa potom učia udržiavať prebúdzajúce sa prúdenie orgazmu, usmerňovať jeho energiu do zážitku, alebo fyzického ozdravenia, alebo do magického pôsobenia na niektoré javy v svojich životoch (sexuálna energia je skutočne silná a má magický účinok). Aj pri tomto spôsobe tantrického sexuálneho spojenia treba prenášať pozornosť od sebeckých sklonov ku vzájomnému vnímaniu, otvorenosti a láskavosti, aby pozitívne sily prúdili a neboli obmedzované. 

Pri pôvodnej Tantre, vychádzajúcej z východnej kultúry a filozofie, ide však viac o prístup duchovný a meditatívny. Metóda udržiavania a zvnútorňovania energie orgazmu je podobná, ale je v tom aj rituálne uctievanie prejavovaného božstva v partnerovi a uctievanie jemnej ohnivej duchovnej esencie sexuálnej energie ako tvorivej sily života ženskej bohyne. Na to sa sústreďuje živá pozornosť a cit oboch partnerov, bez zasahovania mysle ega – v meditatívnom uvoľňovaní a vzájomnom precítenom plynutí citu a energií. Spojením mužského a ženského božstva sa prebúdza v partneroch jemná mystická sila, prúdi v ich energetických telách a v mysliach, otvára dráhy a centrá, aktivuje vyššie stavy vedomia, myseľ a dýchanie sa spontánne stišuje pri plnej bdelosti a vzniká meditatívny stav rozšíreného vedomia a extatického prežívania jednoty života a vesmíru...

Oto Hromník