V knihách, ktoré u nás vychádzajú, alebo v časopisoch, či na webe, sa už dosť popísalo o tantrických masážach, technikách, rituáloch, meditáciách...

Ak ich bude skúšať bežne žijúci človek, či už individuálne alebo s partnerom, nebudú mu pravdepodobne fungovať tak, ako by si predstavoval. Adepti, ktorí sa chcú venovať tantrickej praxi, sa na to musia najprv dlhodobo pripravovať. Taká je prax napríklad v Indii, alebo v Tibete. Dôvodov je viacero. V klasických spisoch tantry sa hovorí, že cvičenia sa majú udržiavať v tajnosti, a odovzdávať len tomu, kto je na ne zrelý. Jednou príčinou je fakt, že prebúdzané sily a schopnosti by sa pri nekultivovanom charaktere dali zneužiť, a druhou, že nepripravenému, neočistenému a netrénovanému človeku by mohli ublížiť.

Príprava a dozrievanie

V predchádzajúcich dvoch častiach nášho seriálu o tantre sme stručne popísali základné princípy a prístupy pri individuálnom cvičení (kundalini jóga, vizualizácia vnútornej mandaly...), aj pri párovej praxi (v hinduistickej tantre maithuna, v buddhistickej karmamudra...). V týchto popisoch sú naznačené aj predpoklady stavu a schopností, ktoré je na to potrebné nadobudnúť. Prvoradá je očista charakteru, oslobodzovanie sa zo sebeckých sklonov a vzorov správania a prežívania, s následným rozvíjaním pozitívnych postojov k životu a harmonických emócií. Rovnako, sa kladie dôraz na schopnosť zotrvávať v sústredenej prítomnej bdelosti vedomia a prežívanie prúdenia životnej energie. Ľahko sa to napíše, možno sa to ľahko aj pochopí, ale prax je celkom iná. Človek má prirodzene dlhodobý návyk stotožňovať sa s pohnútkami a myšlienkami ega, ktoré v ňom vznikajú ako reakcie na jeho túžby a strachy, alebo na akékoľvek situácie prichádzajúce z okolitého sveta. 

Ako následok takého fungovania, má potom  v podvedomí (a energetických centrách a dráhach jemného tela) rôzne negatívne a rozporné obsahy a komplexy. To všetko spôsobuje v jeho vnútri nečistoty a bloky prúdenia energie a jasnej mysle. Ak by v takom neočistenom stave človek cvičil tantrické techniky a podarilo by sa mu prebúdzať vnútornú energiu, tak by narazila na tieto bloky a aktivovala by aj rôzne nečistoty. Výsledkom by boli napätia, duševná nevyrovnanosť, zdravotné problémy, atď. Následne by mohlo prísť aj "rozvírenie udalostí". Človek môže pozorovať, že keď sa zaoberá nejakou témou a "zvučí" mu v mysli a v prežívaní, tak potom akoby náhodou stretáva ľudí, spojených s touto témou, alebo zažíva situácie, ktoré s ňou súvisia. To z neho vyžarujú nejaké mentálne energetické vlny (telepatické, či magické), ktoré si všetko toto priťahujú a vytvárajú... 

Niečo podobné sa ešte intenzívnejšie deje pri tantrickom prebúdzaní energií a stavov mysle. Nevedomé a nespracované obsahy sa prebúdzajú a vynárajú (z aktivizovaných centier a dráh) a prejavujú sa nielen cez telesné, emocionálne a mentálne stavy, ale vyvolávajú aj spomínané "rozvírenie udalostí" v okolí, cez ktoré sa potom zrkadlí vnútro človeka. Dalo by sa to nazvať aj "roztočením karmy", ktoré často býva dramatické. Aj toto sú dôvody, prečo je príprava a očista taká dôležitá pred samotným cvičením tantrickej praxe. 

Čo sa treba naučiť

Jedna z dobrých techník na očistu charakteru, mysle a naladenie vyšších vibrácií je cvičenie štyroch neobmedzených stavov mysle (brahma vihára):

1. meditatívne v sebe prebúdzať láskavú dobroprajnosť voči všetkým živým bytostiam
2. spoluprežívanie ich radostí
3. súcit s ich utrpením
4. pokojná vyrovnanosť za všetkých okolností

To je silné pozitívne a oslobodzujúce cvičenie, rozširujúce vedomie a cítenie.

Tréning bdelej pozornosti vedomia a prežívania sa dá nacvičovať v rôznych meditáciách, ale aj pri bežných činnostiach, či pri interakciách v partnerskom vzťahu a sexuálnom spojení. Nakoniec by ho mal človek prirodzene rozvinúť v každej činnosti.

Dôležitá je tiež potreba duchovnejšieho prístupu k partnerovi, a iných techník sexuálneho spojenia, ktoré sa dajú postupne rozvíjať. Aké má človek myšlienky, postoje a pocity, tak mu fungujú aj energie. Ak sa prejavuje z pozície ego-mysle (ako je to bežné), tak partneri hrajú rôzne hry, niečo skrývajú a predstierajú, majú sklon druhého manipulovať... čím sa centrá energie neotvárajú, skôr zatvárajú a dráhy blokujú, vznikajú rôzne napätia, drámy, víry a negativity. Ale v tantrickom prístupe a rituáloch ide o vzájomnú otvorenosť, súhru a harmóniu, uctievanie božskosti v tom druhom, jemnú vzájomnú vnímavosť a prebúdzanie sa. Tým sa aj energie otvárajú a prebúdzajú, aj myseľ sa zjasňuje. Ale aj to treba chcieť a postupne sa učiť.

Muž a žena v sexuálnom spojení

Ani tantrické spôsoby prístupu k sexuálnej energii a k orgazmu, človek bežne nezvláda a potrebuje sa ich dlhodobejšie učiť. Muž by mal napríklad vedieť sústredene udržiavať hladinu vzrušenia tesne pred orgazmom a uvoľňovať sa v tom. Bežne sú muži buď silnejšie vzrušení a predčasne "skončia" ejakuláciou, alebo dlho vydržia, ale sú akoby napoly utlmení. 

Treba sa to učiť. Súvisí to aj s duševnými postojmi, o ktorých sme hovorili. Ak je myseľ a prežívanie v sklonoch ega, čo je chtivosť, manipulatívnosť, strach, posudzovanie, predstieranie..., tak človek je v napätí – je nesústredený má nutkavé pocity, rozptýlené myšlienky, energia mu uniká spod kontroly a svojou túžbou sa premieta do "objektu", čo vyvolá ejakuláciu. Ak, naopak, muž vníma ženu ako celok tela a duše a božskej podstaty, s láskou a pozornosťou, aj jeho energia sa harmonicky rozloží a nesústredí sa len v pohlavnom orgáne, ale aj v srdci, v mysli a v spoluprežívaní s partnerkou. Potom sa môže, v súčinnosti s bdelo sústredenou pozornosťou, udržiavať vysoká hladina vzrušenia na hranici orgazmu aj dlhodobejšie. 

Podobne, aj žena sa môže uvoľniť, prebudiť a plynúť v prežívaní prúdenia orgazmu s mužom, iba ak sa otvorí a dôveruje s láskavou pozornosťou jeho duši a božskej podstate, bez strachov a hier a posudzovaní (seba a jeho), vedome prežívajúc a oceňujúc aj božskú tvorivú oživujúcu silu v sebe, plynúcu v súzvuku oboch.

Vhodnosť partnerov

Ak sa má vo dvojici prebúdzať nejaká silná pozitívna energia a zmenené stavy vedomia, je potrebná približne rovnaká zrelosť a schopnosti oboch partnerov. Nájsť v živote takého partnera nebýva ľahké. Ak sa ale spájajú nerovnako (na tantru) zrelí partneri, vznikajú problémy a nefunguje to. Napríklad, ak je jeden partner otvorený, láskavý, pozorný, vyžarujúci pozitívnu energiu, spočívajúci vo vyššej hladine vedomia, a ten druhý je v ego-sklonoch, chtivý a manipulatívny, predstierajúci, naplnený neurotickými obsahmi..., tak pri ich spájaní odčerpáva ten druhý energiu prvému a prenáša na neho aj nejakú svoju horšiu karmu. Navyše, "kazí" celkovú vibráciu negativitami a neurotickými hrami. Ten zrelší síce môže akoby pozdvihovať toho problémovejšieho, ale je ním zároveň aj strhávaný dole. Záleží na tom, kto je silnejší a čo kto chce. Nie je to čistá meditatívna tantra, ale skôr "preťahovanie sa". 

Aj tu funguje jav, že ak človek má niečo v sebe a vyžaruje to z neho, tak si priťahuje a stretáva niekoho, cez koho sa mu to zrkadlí. Zrelší si môže pritiahnuť zrelšieho, problémový niekoho, kto mu odráža jeho problém. Ale aj zrelší, ktorý má ešte "spasiteľský komplex", si priťahuje "pacienta". Potom je tu aj "strážca prahu" - ak sa niekto snaží o niečo čisté duchovné, tak temné sily ho akoby strácajú, a vyšlú k nemu nejakého pokušiteľa, aby ho strhol späť cez nejakú jeho nedoriešenú slabinu.

No najbežnejšie je, že človek sa o niečo dobré duchovné snaží, ale má v sebe ešte niektoré nedoriešené veci, ktoré rieši akoby "za jazdy". Potom si pritiahne podobného, a ak majú rovnaké ciele a snahy, môžu si navzájom pomáhať pri očiste, pri dozrievaní a aj tréningu. Ten láskavý pozorný nesebecký tantrický prístup a aj prebúdzané pozitívne sily im v tom môžu veľmi pomáhať. Ide už len o to, udržiavať stále bdelú prítomnú pozornosť, rozpoznávať to, čo sa prebúdza, prenášať tok prežívania do pozitívnych stavov a vyšších vibrácií a nestotožňovať sa s ego-vzormi a neurózami. Vtedy sa tým “čistým“ presvetľuje a rozpúšťa to nechcené.

Univerzálnosť

K neobvyklosti tantrického ponímania života a vzťahu patrí aj to, že láskavý postoj a súzvuk sú všezahrňujúce, bez vylučovania. Človek sa učí prejavovať otvorenosť a cit, meditatívne a sexuálne sa spájať s hociktorým (zrelým) partnerom, bez privlastňovania, žiarlivosti a predsudkov. Zamilovanosť môže byť dokonca prekážkou, lebo pri nej sa spúšťajú rôzne ilúzie, túžby, chcenia, aj dramatické hnutia ega. Zamilovanosť spúšťa akoby ošiaľ zastierajúci vedomie a predsudky, ako by čo malo byť...
 
Tantrické spájanie môže fungovať "čistejšie" a harmonickejšie s nejakým partnerom, s ktorým vás spája sympatia, duchovné porozumenie a približne rovnaká zrelosť, ako s partnerom, pri ktorom zažívate "víry zamilovania".

Ak sa myseľ muža a ženy odpúta od posudzujúceho a rozoberajúceho myslenia a od chytania sa javov, ak bdelo sústredene uvoľnene spočíva v prítomnom živom toku prebúdzajúceho sa orgazmového prúdenia, v súzvuku s partnerom a vesmírnym životom, rozvíja sa otvorené vedomie a oslobodená povznášajúca energia...